ALGEMENE VOORWAARDEN EUROKOZIJN
Artikel 1 Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Eurokozijn: de besloten vennootschap EKN Diensten B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer  50723286, handelend onder de naam Eurokozijn;
Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die roerende zaken koopt al of niet in combinatie met een opdracht tot het verrichten van (inbouw) werkzaamheden;
Levering: de levering en/of montage door Eurokozijn van één of meer gevelelementen of aanverwante roerende zaken en diensten, met specificaties afgestemd op de woning/ruimte van afnemer.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en levering van zaken en        diensten door Eurokozijn.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer worden uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen.
4. Bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.
5. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
6. Indien Eurokozijn in een bepaald geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Eurokozijn het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
7. De afnemer met wie Eurokozijn eenmaal met toepassing van deze voorwaarden heeft gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten tussen hem en Eurokozijn.
8. De afnemer stemt er mee in dat de communicatie kan plaatsvinden via het in de offerte genoemde mailadres van Eurokozijn.
Artikel 2 Offertes, aanbiedingen
1. Iedere offerte en/of aanbieding van Eurokozijn is vrijblijvend en onder voorbehoud van goedkeuring door de directie van Eurokozijn. Ieder aanbod vervalt indien het niet binnen vier weken door de afnemer schriftelijk is aanvaard.
2. Op basis van door de afnemer verstrekte informatie wordt door Eurokozijn een offerte en/of aanbieding opgemaakt. Elke offerte en/of aanbieding van Eurokozijn is herroepelijk, ook als een termijn voor aanvaarding is gesteld. Elke offerte en/of aanbieding is, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden.
3. De door Eurokozijn verstrekte gegevens dienen slechts als voorbeeld, waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Opgaven van Eurokozijn met betrekking tot gewichten, kleuren, afmetingen, prestaties, eigenschappen, vermogen, technische gegevens e.d. worden geacht als slechts bij benadering te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend; dergelijke opgaven en vermeldingen binden Eurokozijn slechts wanneer zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Afbeeldingen, beschrijvingen, foto’s, e.d. en op de website van Eurokozijn vermelde informatie, in welke vorm dan ook, binden Eurokozijn niet.
4. De door Eurokozijn uitgebrachte offerte en/of aanbieding, alsmede de door Eurokozijn vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen en dergelijke blijven eigendom van Eurokozijn, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
Artikel 3 De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Eurokozijn.
2. Eurokozijn is alleen gebonden aan overeenkomsten die schriftelijk tot stand zijn gekomen. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Eurokozijn binden Eurokozijn niet dan nadat en voor zover zij door Eurokozijn schriftelijk zijn bevestigd.
3. De precieze inhoud van deze overeenkomst wordt na aanvaarding door Eurokozijn uitgewerkt in een schriftelijke orderbevestiging die per post, mail of fax aan de afnemer wordt gezonden. De inhoud van deze schriftelijke orderbevestiging geldt als zijnde bindend tussen partijen tenzij de afnemer binnen 2 werkdagen na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk bezwaar maakt bij Eurokozijn onder vermelding van de aanmerkingen. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer dat de in de orderbevestiging genoemde hoeveelheden, kleur, draairichtingen, maten, afwerking etc. worden gecontroleerd.
Artikel 4 Prijs
1. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
2. De prijzen zijn gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren op het moment van de offerte en/of aanbieding. Eurokozijn is gerechtigd om deze prijzen tussentijds aan te passen aan eventuele wijzigingen in deze kostprijsbepalende factoren, ook als deze wijzigingen reeds bij het sluiten van de overeenkomst waren te voorzien. Denk hierbij aan grondstoffen, btw o.i.d.
3. Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, dan is Eurokozijn gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen bij de afnemer.
Artikel 5 Levering
1. Levering, en indien overeengekomen montage, vindt plaats op de overeengekomen plaats en leveringsdatum. Eurokozijn kan deze datum tot 48 uur van tevoren wijzigen.
2. De afnemer zorgt er voor dat op de leveringsdatum iemand aanwezig is en dat er vrije en onbelemmerde toegang is om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
3. De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Eurokozijn ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de afnemer aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. - week.
4. Wanneer de afnemer om uitstel van de overeengekomen levering en/of montage verzoekt danwel aflevering of montage niet mogelijk is door omstandigheden aan de zijde van de afnemer, is dat voor risico van de afnemer. Eurokozijn is gerechtigd de kosten en schade op de afnemer te verhalen. In dat geval is de afnemer tevens gehouden de overeengekomen prijs uiterlijk op de aanvankelijk overeengekomen leveringsdatum aan Eurokozijn te betalen.
5. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door Eurokozijn bestelde materialen en diensten. Indien buiten schuld van Eurokozijn vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen of diensten niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
6. De zaken gelden ten aanzien van de levertijd als opgeleverd, wanneer deze of de belangrijkste onderdelen daarvan in het bouwwerk zijn aangebracht. Dit houdt in dat het ontbreken van ondergeschikte onderdelen, die geen afbreuk doen aan het functioneren van de gemonteerde producten, oplevering niet in de weg staat.
7. Een enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Eurokozijn van rechtswege in verzuim is. Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de afnemer geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
8. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete is niet verschuldigd, indien de overschrijding van deze tijd het gevolg is van overmacht. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete blijft beperkt tot ten hoogste in totaal 5% van de overeengekomen prijs voor het gedeelte dat niet tijdig is geleverd.
9. Eurokozijn heeft het recht opdrachten in gedeelten te presteren en deze deelprestaties te factureren.
10. Indien de afnemer na ingebrekestelling verzuimt producten af te nemen, zal Eurokozijn deze producten voor rekening en risico van de afnemer kunnen opslaan. Deze opslag laat de verplichting van de afnemer tot betaling van de producten, alsmede zijn overige verplichtingen onverlet.
Artikel 6 Montage
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is (de)montage van gevelelementen geen onderdeel van de opdracht.
2. Metsel-, tegel-, stukadoors-, beton-, schilder-, centrale verwarmings- en dergelijke werkzaamheden, zijn voor rekening en risico van de afnemer.
3. De afnemer zorgt voor eigen rekening en risico dat:
a. het personeel van Eurokozijn en alle overige door Eurokozijn voor de (de)montage te werk gestelde personen, zodra zij op de bouwplaats zijn aangekomen, hun (de)montagewerkzaamheden onder normale omstandigheden en niet belemmerd door obstakels kunnen aanvangen en ononderbroken kunnen voortzetten, alsmede voorts te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld hun (de)montage werkzaamheden te verrichten;
b. het bouwwerk voor vrachtauto’s aan alle zijden bereikbaar is via een bestrate of anderszins verharde weg;
c. elektrische aansluitmogelijkheden van 220 Volt, water en verlichting ter beschikking van Eurokozijn zijn;
d. de nodige vergunningen en ontheffingen zijn verleend;
e. herstel van tuinen, gewassen en bestratingen plaatsvindt.
4. De kosten van vergunningen, alsmede precariorechten zijn voor rekening van de afnemer.
5. Bij tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan de in dit artikel gestelde voorwaarden, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
6. Kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de afnemer.
Artikel 7 Oplevering
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. indien (de monteur van) Eurokozijn, hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de afnemer heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en een opleveringscontrole heeft plaatsgevonden, waarbij de afnemer het werk heeft goedgekeurd;
b. na verloop van acht dagen nadat Eurokozijn de afnemer schriftelijk heeft meegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn en de afnemer heeft nagelaten een gezamenlijke opleveringscontrole te verrichten.
2. Kleine gebreken zijn geen reden tot onthouding van de goedkeuring. Kleine gebreken zullen door Eurokozijn zo spoedig mogelijk worden hersteld. Beschadigingen die niet met het oog zichtbaar zijn op 2 meter afstand leiden niet tot enige aanspraak jegens Eurokozijn (NEN-EN1279).
3. Na oplevering is Eurokozijn niet meer aan te spreken voor gebreken, zichtbaar of verborgen.
4. De gekozen kleurzetting van de elementen leveren nooit een gebrek op dat zich voor herstel of vervanging leent.
5. Bij oplevering zullen partijen een gezamenlijke opleveringscontrole uitvoeren, waarbij netheid van uitvoeren, het comfort, de bediening, alsmede de technische aspecten van het product aan de orde komen. Deze controle vindt plaats aan de hand van een vastgestelde controlelijst.
Artikel 8 Retentierecht
1. Voor zover de afnemer de prijs voor de afgenomen zaken niet dan wel niet volledig heeft voldaan kan Eurokozijn tijdens de (de)montagewerkzaamheden, dan wel erna een retentierecht inroepen en de feitelijke macht over het werk blijven uitoefenen.
2. Eurokozijn is niet aansprakelijk voor schade van de afnemer dan wel derden opgekomen door de uitoefening van het retentierecht. De afnemer dient Eurokozijn te vrijwaren voor aanspraken van derden die stellen schade te lijden door de uitoefening van het retentierecht.
3. Onder de prijs als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan de aanschafprijs, inclusief de eventuele voor Eurokozijn opgekomen schade, alsmede de wettelijke rente en de kosten rechtsbijstand. Pas als deze vorderingen integraal zijn voldaan is Eurokozijn gehouden het retentierecht op te heffen.
4. Afnemer doet afstand van ieder opschortingsrecht en daarmee tevens van het kunnen inroepen van een retentierecht.
Artikel 9 Risico en eigendomsoverdracht
1. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de afnemer over op het moment van levering.
2. Het eigendom van de zaken gaat eerst op de afnemer over wanneer al het door de afnemer aan Eurokozijn uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Eurokozijn is voldaan. De afnemer is niet bevoegd deze zaken aan derden in pand te geven of in eigendom over te dragen. De afnemer is gehouden in geval van faillissement, surséance van betaling of beslaglegging op zaken de curator, bewindvoerder c.q. beslag leggende partij te wijzen op het onderhavige eigendomsvoorbehoud.
Artikel 10 Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen, zal de facturering van de overeengekomen prijs als volgt geschieden:
a. 30% bij opdracht;
b. 60% bij aanvang van de montage; en
c. 10% bij oplevering.
2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
3. Meerwerk zal aan de afnemer in de eindnota in rekening worden gebracht.
4. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, verrekening of opschorting te geschieden ten kantore van Eurokozijn of op een door Eurokozijn aan te wijzen rekening.
5. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
6. Eurokozijn heeft het recht de afnemer vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen over het bruto factuurbedrag, inclusief omzetbelasting en tevens om alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.
7. Indien de afnemer – ondanks het verbod op opschorting – zijn betalingsverplichting opschort, zijn alle kosten direct opeisbaar en mag Eurokozijn deze bij de afnemer in rekening brengen. Eurokozijn mag alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten bij de afnemer in rekening brengen.
8. Eurokozijn kan om haar moverende redenen verlangen dat de afnemer zekerheid stelt voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.
Artikel 11 Klachten en retourzendingen
1. De afnemer dient de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen afwijkingen in getallen, afmetingen, kleuren e.d. vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de afnemer de gebreken binnen twee werkdagen na ontvangst van de zaken melden bij Eurokozijn. Klachten die niet binnen de hiervoor genoemde termijn zijn gemeld, neemt Eurokozijn niet in behandeling.
2. Gebreken die pas later zichtbaar worden dient de afnemer binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken te melden bij Eurokozijn, op straffe van verval van zijn rechtsvorderingen om te klagen over het vermeende gebrek. Onder bekwame tijd in de zin van dit artikellid wordt verstaan uiterlijk binnen 14 dagen. In alle gevallen vindt de retourzending plaats op een door Eurokozijn te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
3. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de afnemer geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt.
4. De afnemer moet Eurokozijn in staat stellen om de klacht te onderzoeken en hij dient alle hiervoor relevante informatie aan Eurokozijn verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, vindt deze plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is voor de afnemer.
5. Klachten kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de zaken en/of het verrichte werk zich bevinden in de staat waarin zij zijn (op)geleverd. In geval van twijfel zal de afnemer hebben te bewijzen dat dit het geval is.
6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden, zal Eurokozijn – naar haar keuze – kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs.
7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de afnemer niet op.
Artikel 12 Garanties
1. Eurokozijn zorgt ervoor dat de overeengekomen levering(en) naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie, dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
2. Bij een terecht beroep op de garantie binnen de daarvoor gestelde termijn zal Eurokozijn – naar haar keuze – kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs.
3. Voor zover geen schriftelijke garantie tussen partijen is overeengekomen, verstrekt Eurokozijn alleen garantie op de door haar geleverde elementen en producten indien en voor zover de fabrikant van de geleverde zaken hiervoor een garantie verleent. Voor zover de afnemer meent aanspraak te kunnen maken op die garantie dan dient hij zich rechtstreeks – buiten Eurokozijn om – te wenden tot de fabrikant als garantiegever, een en ander zoals bedongen in het afgegeven garantiecertificaat.
4. Van iedere garantie is uitgesloten:
- gebreken in gebruikte materialen die door afnemer ter beschikking zijn gesteld;
- gebreken ontstaan doordat er een gebrek in het gebouw zit waar de producten zijn opgeslagen, dan wel zijn ingebouwd;
- gebreken ten gevolge van normale slijtage, verwaarlozing van het onderhoud, onjuist onderhoud en onjuist gebruik;
- toevallige of moedwillige beschadiging;
- brand- en stormschade;
- waterschade en natuurrampen.
Garantie is tevens uitgesloten indien de voor de zaken overeengekomen prijs niet integraal is voldaan.
5. Gebreken, ter zake waarvan een beroep op deze garantie wordt gedaan, dienen onverwijld schriftelijk aan Eurokozijn te worden gemeld. Onder ‘onverwijld’ wordt verstaan, uiterlijk 3 dagen na ontdekking van het gebrek, dan wel het moment dat dit gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Gebreken die hierna zijn gemeld vallen niet meer onder de garantie.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Eurokozijn is niet aansprakelijk voor schade door gebreken aan het geleverde na oplevering van het werk, behoudens in het geval partijen schriftelijk een garantie zijn overeengekomen die zou gelden na oplevering. Buiten de expliciet overeengekomen of door Eurokozijn en/of de fabrikant gegeven garanties aanvaardt Eurokozijn geen enkele aansprakelijkheid.
2. Eurokozijn is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan eigendommen van de afnemer en/of derden, alsmede voor letsel aan of overlijden van personen veroorzaakt door verwijtbaar handelen of nalaten van Eurokozijn, dan wel personen van wie hij zich bij de uitvoering van de werkzaamheden bedient.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Eurokozijn of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Eurokozijn in voorkomende gevallen alléén aansprakelijk voor directe schade. De aansprakelijkheid van Eurokozijn voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Voor zover er een gehoudenheid bestaat tot vergoeding van schade, dan is de hoogte van de schadevergoeding in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Eurokozijn gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Eurokozijn in dat geval beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
6. De afnemer moet Eurokozijn uiterlijk binnen 14 dagen nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
7. Eurokozijn is nimmer aansprakelijk en de afnemer kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of gebruik in strijd met de door u of namens Eurokozijn verstrekte instructies, adviezen e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Eurokozijn verstrekte informatie;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de afnemer;
e. doordat door of namens de afnemer werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Eurokozijn.
8. De afnemer is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Eurokozijn uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
9. De afnemer moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
10. Tenzij anders overeengekomen heeft de afnemer een deugdelijke verzekering afgesloten voor schades die mogelijk kunnen ontstaan bij de uitoefening van werkzaamheden. Hieronder wordt verstaan de schade aan installaties, alsmede gebouwen, woningen, inboedel, personen, voertuigen en beplantingen alsmede bedrijfsschade van Eurokozijn. Indien Eurokozijn daarom verzoekt, overlegt afnemer bescheiden waaruit het bestaan van bedoelde verzekering alsmede het betaald zijn van de premie blijkt.
Artikel 14 Extra kosten, meerwerk
1. Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.
Artikel 15 Vrijwaring
2. De afnemer vrijwaart Eurokozijn tegen aanspraken van derden. De afnemer is gehouden Eurokozijn schadeloos te stellen voor alle kosten en schade die voor Eurokozijn mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen welke door derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Eurokozijn worden ingesteld. De afnemer is uit hoofde van de overeenkomst gehouden gevolg te geven aan een oproep in vrijwaring.
3. Indien de afnemer tekort schiet in deze verplichting is hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist direct in verzuim en schadeplichtig voor alle geleden en nog te lijden schade van Eurokozijn, waaronder alle buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand en alle kosten van rechtsbijstand welke voor Eurokozijn opkomen gedurende de procedure.
Artikel 16 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, elke van de wil van Eurokozijn onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, binnen- en buitenlandse onlusten, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, overstroming, wateroverlast, brand, stroomstoring en andere ernstige storingen in het bedrijf van Eurokozijn of dat van zijn leveranciers.
2. Onder overmacht aan de zijde van Eurokozijn wordt mede verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Eurokozijn, van de door haar ingeschakelde derden, hulp personen of toeleveranciers of overige zwaarwegende reden aan de zijde van Eurokozijn.
3. Bij overmacht heeft Eurokozijn het recht om de overeenkomst middels een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring te ontbinden of de nakoming daarvan op te schorten zonder tot nakoming dan wel enige schadevergoeding te zijn gehouden.
4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de afnemer in ieder geval zijn verplichtingen jegens Eurokozijn tot aan dat moment nakomen.
Artikel 17 Opschorting en Ontbinding
1. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit deze overeenkomst, of in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht (van het bedrijf) van de afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Eurokozijn het recht zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de met afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Eurokozijn tot enige schadevergoeding gehouden is. Iedere tekortkoming - hoe gering ook - rechtvaardigt reeds een ontbinding door Eurokozijn.
2. Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden heeft Eurokozijn recht op volledige schadevergoeding. Behoudens voor het geval Eurokozijn de omvang van haar schade anders wenst te berekenen, wordt de schade op voorhand gefixeerd op 100% van de vergoeding verschuldigd voor de (het) nog niet uitgevoerde (deel van een) overeenkomst. Eurokozijn heeft het recht producten die in het kader van een nog niet geheel uitgevoerde overeenkomst zijn geleverd terug te nemen tegen contante creditering van de daarvoor door Eurokozijn berekende kostprijs.
3. In de in artikel 17 lid 1 bedoelde gevallen kan Eurokozijn de uitvoering van de overeenkomst opschorten en direct de volledige betaling vorderen van al hetgeen de afnemer ingevolge de overeenkomst verschuldigd is of zou worden. Daarnaast heeft Eurokozijn in dit geval het recht vergoeding te vorderen van de schade die hij als uitvloeisel van de opschorting en de gevolgen daarvan lijdt.
Artikel 18 Annulering
1. Indien de afnemer de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Eurokozijn een door haar te bepalen redelijke kosten - c.q. schadevergoeding verschuldigd. Deze vergoeding omvat alle door Eurokozijn gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade, inclusief de gederfde winst. Eurokozijn heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen – 20 tot 100 % van de overeengekomen prijs bij afnemer in rekening te brengen.
2. De afnemer is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Eurokozijn voor alle hieruit voortvloeiende aanspraken van derden.
3. Eurokozijn heeft het recht om alle door de afnemer betaalde bedragen te verrekenen met de door de afnemer verschuldigde schadevergoeding.
Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten
1. Eurokozijn is en blijft rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voorkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door haar in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De uitoefening van deze rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Eurokozijn voorbehouden. Dit betekent, onder meer, dat de afnemer de door Eurokozijn gemaakte en/of vervaardigde zaken of onderdelen daarvan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eurokozijn.
2. De afnemer staat ervoor in dat de door hem aan Eurokozijn verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De afnemer is aansprakelijk voor eventuele schade die Eurokozijn door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart Eurokozijn voor aansprakelijkstellingen van deze derden.
Artikel 20 Geschillen, toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in de vestigingsplaats van Eurokozijn. Niettemin heeft Eurokozijn het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter of aan de Raad van Arbitrage.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.