https://www.facebook.com/tr?id=900087260133523&ev=PageView
        &noscript=1

Telefoonnummer Eurokozijn

Gratis advies of andere vragen?

bel direct: 0255 707 846

Offerte Aanvragen

kozijn-besparing

adviesgesprek-kozijnen

Privacy statement (AVG)

Naamloos

Bij bezoek aan deze website kunnen er gegevens van u worden verwerkt.
Hoofdzakelijk wanneer u zelf een formulier via de website invult en verstuurd. Wij waarborgen en
respecteren uw privacy, onder andere door naleving van deAlgemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Dit ‘Privacy Statement’ geeft een overzicht van de doeleinden
van de gegevensverwerking in het kader van deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van
uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Deze website verwerkt uw persoonsgegevens doordat u bijvoorbeeld gebruik maakt van
producten of diensten van het betreffende bedrijf (organisatie) en/of omdat u deze gegevens zelf
(via bijvoorbeeld invulformulieren) aan hen verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken
te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact op met ons.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
- Om contact op te kunnen nemen voor het beantwoorden van vragen of om informatie te
verstrekken over de te leveren diensten/producten. Dit doen wij uitsluitend op verzoek van uzelf
als zijnde de aanvrager.
- Wanneer er een overeenkomst ontstaat hebben wij uw gegevens nodig om administratieve
taken uit te kunnen voeren zoals facturering of zaken die vereist zijn door de Nederlandse
Belastingdienst of conform de belastingwet.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren uw gegevens zolang u klant bent van deze organisatie en deze nodig zijn voor een
goede dienstverlening.
Gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om te kunnen factureren, contact met u te kunnen opnemen in
geval van vragen, of uw gegevens raadplegen wanneer u gebruik wil maken van garantie op
onze producten en diensten. Na het beëindigen van het garantietermijn worden gegevens
bewaard zolang dit nodig is inzake de Nederlandse Belastingdienst / Belastingwet.
Recht om vergeten te worden
U heeft vanuit de Wet AVG het recht om 'vergeten te worden'. U kunt ons verzoeken gegevens
van u volledig te verwijderen. Indien u dit doet zal dit wel tot gevolg hebben dat wij geen
producten en diensten meer aan u kunnen leveren gezien sommige gegevens benodigd zijn voor
een goede afhandeling / facturering van onze diensten/producten. Gegevens die wettelijk
bewaard moeten blijven inzake de Belastingwet kunnen wij wettelijk gezien niet verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Er zal alleen informatie aan derden worden verstrekt en alleen wanneer dit nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De mogelijkheid bestaat om Google Analytics te koppelen aan deze website. Dit is dus niet altijd
het geval. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Eventuele cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Facebook-plug-in
Op onze websites gebruiken wij de "Facebook-plug-in" van Facebook Inc. Zo kan het gedrag van
gebruikers worden gevolgd nadat zij door op een Facebook-advertentie te klikken naar de
website van de aanbieder zijn omgeleid. Dit proces is bedoeld om de effectiviteit van Facebook-
advertenties te analyseren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden, en het kan helpen
om toekomstige reclamecampagnes te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn voor ons
anoniem en geven ons dus geen mogelijkheid om de identiteit van de gebruikers vast te stellen.
Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het
betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen
reclamedoeleinden kan gebruiken volgens de Facebook privacyrichtlijn:
https://www.facebook.com/about/privacy/
De gegevens kunnen Facebook en zijn partners in staat stellen reclameadvertenties op en buiten
Facebook te plaatsen. Verder kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden
opgeslagen.
Youtube-plug-in
Wij gebruiken onder andere plug-ins van YouTube LLC (vertegenwoordigd door Google Inc.) om
video's weer te geven op onze webpagina's. Wanneer u onze website gebruikt, wordt een
verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht waarbij de plug-in wordt geïnstalleerd.
Hierdoor wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als
u als lid bent aangemeld bij YouTube, wijst YouTube deze informatie toe aan uw persoonlijke
gebruikersaccount. Bij gebruik van de plug-in, bijvoorbeeld na het klikken op de startknop van
een video, wordt deze informatie eveneens aan uw gebruikersaccount toegewezen. U kunt deze
koppeling voorkomen door u af te melden op uw YouTube-gebruikersaccount en andere
gebruikersaccounts van YouTube LLC en Google Inc. en de bijbehorende cookies van deze
bedrijven te verwijderen voordat u onze website gebruikt. Meer informatie over de
gegevensverwerking en het privacybeleid bij YouTube (Google) vindt u op:
https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Teven heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die men van u heeft verwerkt in bijvoorbeeld een computerbestand naar u of
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,

verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@eurokozijn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Men reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen er u er tevens
op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op met info@eurokozijn.nl
De volgende gegevens kunnen eventueel van u worden verwerkt, wanneer u zelf een van
de website-formulieren op deze website invult en verstuurd:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op deze website
De gegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- We verwerken ook persoonsgegevens als men hier wettelijk toe verplicht is.
Vragen
Heeft u vragen? Neem contact met ons op via info@eurokozijn.nl